Σκοπός

Ένα σύγχρονο επιστημονικό αντικείμενο
Τα τελευταία χρόνια, με την ραγδαία ανάπτυξη της Μοριακής Βιολογίας, της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας, έχει αυξηθεί η διαθεσιμότητα βιολογικών δεδομένων, τόσο σε όγκο όσο και σε ποιότητα, που συγκεντρώνονται και αναρτώνται σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για πλήθος εφαρμογών στην ιατρική, στη βιοτεχνολογία και τη βιομηχανία, στην προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος γενικότερα, στην εκπαίδευση κ.α. Ο σύγχρονος ερευνητής καλείται σήμερα να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα αυτά δεδομένα για να θεραπεύσει μια μεγάλη γκάμα από θεωρητικά και εφαρμοσμένα αντικείμενα των βιολογικών, βιοϊατρικών, γεωτεχνικών και άλλων συναφών επιστημών. Καλείται δε να συνδυάσει τις γνώσεις που απέκτησε σχετικά με τα εργαλεία και τις τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής, με γνώσεις και δεξιότητες στη Βιοπληροφορική, την Επεξεργασία και την Ανάλυση Δεδομένων αλλά και τη Βιοστατιστική προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν επαγγελματικό κλάδο που γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη και ζήτηση.Το επιστημονικό θεματικό πεδίο «Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων» αποτελεί ένα σύγχρονο και πολλά υποσχόμενο πεδίο. Ταυτόχρονα αποτελεί εργαλείο της τρέχουσας επιστημονικής στόχευσης και πρακτικής στις Βιολογικές Επιστήμες, στις Επιστήμες Ζωής και Πληροφορικής αλλά και στις Επιστήμες των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και της Βιοστατιστικής, καθώς σύμφωνα με τις νέες θεωρήσεις και τάσεις συνδυάζει διαφορετικές επιστημονικές εξειδικεύσεις με στόχο την επεξεργασία και ερμηνεία των ολοένα πιο διαθέσιμων δεδομένων στις επιστήμες αυτές.
 
Πού στοχεύουμε;
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα πεδία της  Εφαρμοσμένης Βιοπληροφορικής σε αντικείμενα της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής, καθώς και της Ανάλυσης Δεδομένων που προκύπτουν από την έρευνα στα αντικείμενα αυτά σε διάφορους οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που προκύπτουν με σύγχρονα εργαλεία όπως είναι η αλληλούχιση νέας γενιάς (NGS), καθώς επίσης και στην αξιοποίηση των πιο επίκαιρων τεχνολογιών που αναπτύσσει η επιστήμη της Πληροφορικής, όπως είναι τα οι γράφοι γνώσης, τα νευρωνικά δίκτυα, η μηχανική μάθηση και η βαθειά μάθηση.
 
Σε ποιους απευθυνόμαστε;
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών και τμημάτων βιολογικής κατεύθυνσης (π.χ. Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Επιστημών Ζωής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών) καθώς επίσης και σε  απόφοιτους σχολών και τμημάτων του ευρύτερου χώρου της Πληροφορικής, των Μαθηματικών, των Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων” θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον ανερχόμενο επαγγελματικό τομέα της ανάλυσης βιολογικών δεδομένων όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη διεπιστημονικότητας καθώς και να απασχοληθούν σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα, σε κέντρα βιοϊατρικής και διαγνωστικής, σε περιβαλλοντικά εργαστήρια και φορείς καθώς και σε βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές εταιρείες. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσες και όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή πορεία μέσα από την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής τους ικανότητας, καθώς και της ικανότητας συγγραφής επιστημονικών κειμένων.